Ophthalmologists

1. Dr. Induprasad Dhungel

2. Dr. Dakki Sherpa

3. Dr. Pooja Karki

4. Dr. Neyaz Kausar Mikarani

5. Dr. Archana Sharma

6. Dr. Dr. Chandramaya Gurung

7. Dr. Kiran Shakya

8. Dr. Reeta Rajbhandari

9. Dr. Pratikshya Amatya

10. Dr. Poonam Shrestha